Selected Publications

 1. Cheng-Chieh Lin, Shing-Jong Huang, Pei-Hao Wu, Tzu-Pei Chen, Chih-Ying Huang, Ying-Chiao Wang, Po-Tuan Chen, Denitsa Radeva, Ognyan Petrov, Vladimir M. Gelev, Raman Sankar ,Chia-Chun Chen, Chun-Wei Chen* and Tsyr-Yan Yu*, “Direct investigation of the reorientational dynamics of A-site cations in 2D organic-inorganic hybrid perovskite by solid-state NMR”, Nature Communications,  13,1513, (2022)[Download]
 2. Fu-He Hsiao, Cheng-Chu Chung, Chun-Hao Chiang, Wei-Neng Feng, Wen-Yen Tzeng,Hung-Min Lin, Chien-Ming Tu, Heng-Liang Wu, Yu-Han Wang, Wei-Yen Woon, Hsiao-Chien Chen, Ching-Hsiang Chen, Chao-Yuan Lo, Man-Hong Lai, Yu-Ming Chang, Li-Syuan Lu, Wen-Hao Chang, Chun-Wei Chen,* and Chih-Wei Luo*, “Using Exciton/Trion Dynamics to Spatially Monitor the Catalytic Activities of MoS2 during the Hydrogen Evolution Reaction”, ACS Nano, 16, 4298, (2022)[Download]
 3. Cheng-Chieh Lin, Jia-Ying Li, Nian-Zu She, Shao-Ku Huang, Chih-Ying Huang, I-Ta Wang, Fu-Li Tsai, Chuan-Yu Wei, Ting-Yi Lee, Di-Yan Wang, Cheng-Yen Wen, Shao-Sian Li, Atsushi Yabushita, Chih-Wei Luo, Chia-Chun Chen,* and Chun-Wei Chen*, “Stabilized High-Membered and Phase-Pure 2D All Inorganic Ruddlesden–Popper Halide Perovskites Nanocrystals as Photocatalysts for the CO2 Reduction Reaction”,Small, 2107881, (2022)[Download]
 4. Po-Cheng Huang , Shao-Ku Huang, Ting-Chun Lai, Min-Chuan Shih , Hung-Chang Hsu , Chun-Hsiang Chen , Cheng-Chieh Lin , Chun-Hao Chiang, Chi-Ying Lin , Kazuhito Tsukagoshi , Chun-Wei Chen,* , Ya-Ping Chiu,*, Shiow-Fon Tsay , Ying-Chiao Wang*, “ Visualizing band alignment across 2D/3D perovskite heterointerfaces of solar cells with light-modulated scanning tunneling microscopy”, Nano Energy, 89, 106362,(2021) [ Download]
 5. Ying-Chiao Wang, Chun-Hao Chiang, Chi-Ming Chang, Hiroaki Maeda, Naoya Fukui, I-Ta Wang, Cheng-Yen Wen, Kuan-Cheng Lu, Shao-Ku Huang, Wen-Bin Jian, Chun-Wei Chen,* Kazuhito Tsukagoshi,* and Hiroshi Nishihara*, “Two-Dimensional Bis(dithiolene)iron(II) Self-Powered UV Photodetectors with Ultrahigh Air Stability”, Advanced Science2100564, 2021 [Download]
 6. Min-Chuan Shih, Hung-Chang Hsu, Cheng-Chieh Lin, Shao-Ku Huang, Tzu-Pei Chen, Yung-Han Tsai, Chia-Chun Chen, Ya-Ping Chiu,* and Chun-Wei Chen*, “Atomically Resolved Quantum-Confined Electronic Structures at OrganicInorganic Interfaces of Two-Dimensional RuddlesdenPopper Halide Perovskites”, Nano Letters , 21,19, 8066, (2021)[Download]
 7. Chen-Chu Chung, Han Yeh, Po-Hsien Wu, Cheng-Chieh Lin, Chia-Shuo Li, Tien-Tien Yeh, Yi Chou, Chuan-Yu Wei, Cheng-Yen Wen, Yi-Chia Chou, Chih-Wei Luo, Chih-I Wu, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li, Wen-Hao Chang*and Chun-Wei Chen*, “Atomic-layer Controlled Interfacial Band Engineering at Two-dimensional Layered PtSe2/Si Heterojunctions for Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Production”,ACS Nano, 15,4627, (2021) [Download]
 8. Di Xing, Cheng-Chieh Lin, Ya-Lun Ho, I-Ta Wang, A. Syazwan A. Kamal, Chia-Chun Chen, Cheng-Yen Wen, Chun-Wei Chen*, Jean-Jacques Delaunay*, “Self-Healing Lithographic Patterning of Perovskite Nanocrystals for Large-Area Single-Mode Laser Array”, Advanced Functional Materials ,2006283, (2020) [Download]
 9. Shao-Ku Huang,Ying-Chiao Wang,Wei-Chen Ke, Yu-Ting Kao, Nian-Zu She,Jia-Xing Li, Chih-Wei Luo, Atsushi Yabushita, Di-Yan Wang,e Yuan Jay Chang, Kazuhito Tsukagoshi* and Chun-Wei Chen*, “Unravelling the Origin of Photocarrier Dynamics of Fullerene-Derivative Passivation of SnO2 Electron Transporters in Perovskite Solar Cells”, Journal of Materials Chemistry A, 8,23607, (2020) [Download]
 10. C-Y Lin, S-S Li, J-W Chang, H-C Chia, Y-Y Hsiao, C-J Su, B-J Lian, C-Y Wen, S-K Huang, W-R Wu, D-Y Wang, A-C Su, Chun-Wei Chen,* and U-Ser Jeng*,”Unveiling the Nanoparticle-Seeded Catalytic Nucleation Kinetics of Perovskite Solar Cells by Time-Resolved GIXS”, Advanced Functional Materials, 1902582, (2019) [Download]
 11. C-K Ku, P-H Wu, C-C Chung, C -C Chen, K-J Tsai, H-M Chen, Y-C Chang, C-H Chuang, C-Y Wei, C-Y Wen, T-Y Lin, H-Li Chen, Z-Y Lee, J-R Chang, Y-S Wang, D-Y Wang, Bing Joe Hwang, Chun-Wei Chen*,”Creation of three-dimensional textured graphene/Si Schottky junction photocathode for enhanced photoelectrochemical efficiency and stability”,  Advanced Energy Materials, 1901022, (2019)[Download]
 12. Min-Ken Li, Tzu-Pei Chen, Yen-Fu Lin*, C. M. Raghavan, W-L Chen, S-H Yang, Raman Sankar, C-W Luo, Y-M Chang and Chun-Wei Chen*,”Intrinsic Carrier Transport of Phase-Pure Homologous Two-dimensional Organolead Halide Hybrid Perovskite Single-crystals”, Small, 1803763, (2018) [Download]
 13. C. M. Raghavan, T-P Chen,, S-S Li, W-L Chen, C-Y Lo, Y-M Liao, Golam Haider, C-C Lin, C-C Chen, Raman Sankar, Y-M Chang, F-C Chou, and Chun-Wei Chen*, “ Low Threshold Lasing from 2D Homologous Organic-Inorganic Hybrid Ruddlesden-Popper Perovskite Single-Crystals”, Nano Letters,18,3221, (2018) [Download]
 14. T.-P. Chen, C.-W. Lin, S.-S. Li, Y-H Tasi, C-Y Wen, W. Jessica Lin, F.M. Hsiao, Y.-P. Chiu, Kazuhito Tsukagoshi, Minoru Osada,* Takayoshi Sasaki, and Chun-Wei Chen*, “ Self-assembly atomic stacking transport layer of two-dimensional layered titania for perovskite solar cells with extended UV stability”Advanced Energy Materials, 1701722, (2017) [Download]
 15. Min-Chuan Shih, Shao-Sian Li, Cheng-Hua Hsieh, Ying-Chiao Wang, Hung-Duen Yang, Ya-Ping Chiu* ,Chia-Seng Chang, and Chun-Wei Chen*, “Spatially-resolved imaging on photocarrier generations and band alignments at perovskite/PbI2 hetero-interfaces of perovskite solar cells by light-modulated scanning tunneling microscopy”, Nano Letters (2017),(DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b04803) [Download]
 16. Shao-Sian Li, Chi-Huang Chang, Ying-Chiao Wang, Chung-Wei Lin, Di-Yan Wang, Jou-Chun Lin, Chia-Chun Chen, Hwo-Shuenn Sheu, Hao-Chung Chia, Wei-Ru Wu, U-Ser Jeng, Chi-Te Liang, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou and Chun-Wei Chen*, " Intermixing-seeded growth for high-performance planar heterojunction perovskite solar cells assisted by precursor-capped nanoparticles ", Energy & Environmental Science, 2016 (ISI, Highly cited paper)[Download]
 17. Po-Hsun Ho, Chun-Hsiang Chen, Fu-Yu Shih, Yih-Ren Chang; Shao-Shen Li, Wei-Hua Wang, Min-Chuan Shih, Wei-Ting Chen, Ya-Ping Chiu, Min-Ken Li, Yi-Siang Shih, and Chun-Wei Chen*, " Precisely-controlled ultrastrong photoinduced doping at graphene-heterostructures assisted by trap-state-mediated charge transfer ", Advanced Materials, 2015 [Download]
 18. Po-Hsun Ho, Wei-Chen Lee, Yi-Ting Liou, Ya-Ping Chiu, Yi-Siang Shih, Chun-Chi Chen, Pao-Yun Su, Min-Ken Li, Hsuen-Li Chen, Chi-Te Liang and Chun-Wei Chen*, " Sunlight-Activated Graphene-Heterostructure Transparent Cathodes: Enabling High-Performance n-Graphene/p-Si Schottky Junction Photovoltaics ", Energy & Environmental Science 8(7), 2085, 2015 [Download]
 19. Po-Hsun Ho, Yi-Ting Liou, Chien-Hsun Chuang, Shih-Wei Lin, Chi-Yang Tseng, Di-Yan Wang, Chia-Chun Chen, Wen-Yi Hung, Cheng-Yen Wen and Chun-Wei Chen*, " Self-Crack-Filled Graphene Films by Metallic Nanoparticles for High-Performance Graphene Heterojunction Solar Cells", Advanced Materials 27(10), 1724, 2015 [Download]
 20. Po-Hsun Ho, Shao-Sian Li, Yi-Ting Liou, Cheng-Yen Wen, Yi-Hsuan Chung and Chun-Wei Chen*, "Wavelength-Selective Dual p- and n-Type Carrier Transport of an Organic/Graphene/Inorganic Heterostructure", Advanced Materials 27(2), 282, 2015 [Download]
 21. Shao-Sian Lee and Chun-Wei Chen*, ”Polymer-metal-oxide hybrid solar cells”, Journal of Materials Chemistry A 1, 10574, 2013 (Review article) [Download]
 22. Di-Yan Wang, I-Sheng Huang, Po-Hsun Ho, Shao-Sian Li, Yun-Chieh Yeh, Duan-Wei Wang, Wei-Liang Chen, Yu-Yang Lee, Yu-Ming Chang, Chia-Chun Chen,* Chi-Te Liang, Chun-Wei Chen*, ”Clean-Lifting Transfer of Large-area Residual-Free Graphene Films”, Advanced Materials 2013 (DOI: 10.1002/adma.201301152) [Download]
 23. Ying-Chiao Wang, Di-Yan Wang, You-Ting Jiang, Hsin-An Chen, Chia-Chun Chen, Kuo-Chuan Ho, Hung-Lung Chou, and Chun-Wei Chen*, “FeS2 Nanocrystals Ink as Catalytic Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells" Angew. Chem. Int. Ed. 52,6694, 2013,(ISI, Highly cited paper) [Download]
 24. Min-Chuan Shih, Bo-Chao Huang, Chih-Cheng Lin, Shao-Sian Li, Hsin-An Chen, Ya-Ping Chiu*, Chun-Wei Chen* “Atomic-Scale Interfacial Band Mapping across Vertically Phased-Separated Polymer/Fullerene Hybrid Solar Cells”, Nano Letters, Vol. 13, 2387, 2013 [Download]
 25. Cheng-Kuang Lee, Chun-Wei Pao, Chun-Wei Chen “Correlation of nanoscale organizations of polymer and nanocrystals in polymer/inorganic nanocrystal bulk heterojunction hybrid solar cells: insights from multiscale molecular simulations Energy and Environmental Science, 6, 307, 2013. [Download]
 26. Chih-Tao Chien, Shao-Sian Li, Wei-Jung Lai, Yun-Chieh Yeh, Hsin-An Chen, I-Shen Chen, Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen, Takashi Nemoto, Seiji Isoda, Mingwei Chen, Takeshi Fujita, Goki Eda, Hisato Yamaguchi, Manish Chhowalla and Chun-Wei Chen*, “Tunable Photoluminescence from Graphene oxide”, Angew. Chem. Int. Ed., Vol.51, 6662, 2012(ISI, Highly cited paper) [Download]
 27. Po-Hsun Ho, Yun-Chieh Yeh, Di-Yan Wang, Shao-Sian Li, Hsin-An Chen, Yi-Hsuan Chung, Chih-Cheng Li, Wei-Hua Wang and Chun-Wei Chen*,” Self-encapsulated doping of n-type graphene transistors with extended air-stability”, ACS Nano,Vol.6, 6251, 2012 [Download]
 28. Di-Yan Wang, You-Ting Jiang, Chih-Cheng Lin, Shao-Sian Li, Yaw-Tyng Wang, Chia-Chun Chen,* Chun-Wei Chen*,” Solution-Processable Pyrite FeS2 Nanocrystals for the Fabrication of Heterojunction Photodiodes with Visible to Near Infrared Photodetection”, Advanced Materials, Vol.24, 3415, 2012 [Download]
 29. Shao-Yu Chen, Po-Hsun Ho, Ren-Jye Shiue, Chun-Wei Chen*, and Wei-Hua Wang*, “Transport/magnetotransport of high-performance graphene transistors on organic molecule-functionalized substrates”, Nano Letters, Vol. 12, 964, 2012 [Download]
 30. Yu-Ying Lee, Kun-Hua Tu ,Chen-Chieh Yu,Shao-Sian Li, Jeong-Yuan Huang, Chih-Cheng Lin ,Kuei-Hsien Chen, Li-Chyong Chen, Hsuen-Li Chen, Chun-Wei Chen*,” Top laminated graphene electrode in a semitransparent polymer solar by simultaneous thermal annealing/releasing method, ACS Nano,8, 6564, 2011 [Download]
 31. Kun-Hua Tu, Shao-Sian Li, Wei-Chih Li, Jer-Ren Yang and Chun-Wei Chen*, “ Solution processable nanocarbon platform for polymer solar cells”, Energy and Environmental Science, 4,3521, (2011). [Download]
 32. Chih-Cheng Lin, Yun-Yue Lin, Shao-Sian Li, Chen-Chieh Yu, Chi-Liang Huang ,Shun-Han Lee,Chao-Hung Du, Jey-Jau Lee,Hsuen-Li Chenand Chun-Wei Chen*, ”Electric field assisted self-organization of polymer:fullerene hybrids on the photovoltaic performance”, Energy and Environmental Science, 4, 2134, 2011. [Download]
 33. Shao-Sian Li, Ching-Pin Chang , Chih-Cheng Lin, Yun-Yue Lin, Chia-Hao Chang, Jer-Ren Yang, Ming-Wen Chu, and Chun-Wei Chen*” Interplay of three-dimensional morphologies and photocarrier dynamics of polymer/TiO2 Bulk heterojunction solar cell”, Journal of American Chemical Society, [Download]
 34. Shao-Sian Li, Kun-Hua Tu, Chih-Cheng Lin, Chun-Wei Chen*, Manish Chhowalla, “ Solution processable graphene oxide as an efficient hole transport layer in polymer solar cellsACS Nano, Vol. 4 , 3169, 2010 (ISI, Highly cited paper) [Download]
 35. Goki Eda, Yun-Yue Lin, Cecilia Mattevi, Hisato Yamaguchi ,Hsin-An Chen, I-Sheng Chen, Chun-Wei Chen*, and Manish Chhowalla*, “Blue photoluminescence from chemically derived graphene oxide”, Advanced Materials, Vol.22, 505, 2010 (ISI, Highly cited paper) [Download]
 36. Yun-Yue Lin, Shao-Sian Li, Tsung-Hung Chu, Chia-Hao Chuang,Chia-Hao Chang,Wei-Fang Su, Ching-Pin Chang, Ming-Wen Chu and Chun-Wei Chen*, “Interfacial nanostructuring on the performance of polymer/TiO2 nanorod bulk heterojunction solar cells”, Journal of American Chemical Society, (JACS),131, 3644, 2009 (ISI, Highly cited paper) [Download]