ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ
(PETAR ĐORĐEVIĆ)

Име и презиме, Ime i prezime, Name and lastname

Шифра потврде 7453004-166818
Потврда је ВАЛИДНА!
Šifra potvrde 7453004-166818
Potvrda je VALIDNA!
Confirmation code 7453004-166818
Report is VALID!